عضله فلکسور کارپی اولناریس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله خم کننده عمقی انگشتان
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده سطحی انگشتانFlexor digitorum superficialis muscle :

:عضله خم کننده سطحی انگشتان

Origin: The medial epicondyle of the humerus, medial border of coronoid process, anterior oblique line and anterior border of radius

مبداء: اپی کوندیل داخلی بازو، کنار داخلی زائده کورونوئید، خط مایل و کنار قدامی استخوان رادیوس

Insertion:Middle phalanges of the four medial fingers

انتها:قاعده بند میانی ۴ انگشت داخلی

innervation: Median nerve

عصب دهی:عصب مدین

Function: Flexes the metacarpophalangeal joints and proximal interphalangeal joints at the four medial fingers, and flexes at the wrist

عملکرد: خم کردن درمفاصل متاکارپوفالانژیال و اینترفالانژیال پروگزیمال ۴ انگشت داخلی و خم کردن مچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *