سوراخ بیضی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ پاره
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ اسپاینوزوم

سوزاخ اسپاینوزوم

سوزاخ اسپاینوزوم


Foramen spinosum:
An aperture in the greater wing of the sphenoid that gives passage to the middle meningeal artery

سوراخ اسپاینوزوم:

روزنه ای در بال بزرگ استخوان استخوان اسفنوئید که محل عبوری برای شریان مننژیال میانی ایجاد می کند

دیدگاه ها بسته شده است