مفصل آکرومیوکلوویکولار
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رباط کوراکوآکرومیال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

گلنوئید لابروم (رباط گلنوئید)


Glenoid labrum (glenoid ligament):
Is a fibro cartilaginous structure rim attached around the margin of the glenoid cavity in the shoulder blade. The shoulder joint is considered a ball and socket joint

:گلنوئید لابروم (رباط گلنوئید)
یک ساختار فیبری-غضروفی است که به اطراف حاشیه حفره گلنوئید در شانه متصل است
مفصل شانه یک مفصل گوی و کاسه ای است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *