تکمه بزرگ
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
ناودان دو سر (ناودان بین تکمه ای)
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

تکمه کوچک


Lesser tubercle : Is smaller and more prominent than the greater tubercle, it is situated in front, and is directed medially and anteriorly

تکمه کوچک: کوچکتر و برجسته تر از تکمه بزرگ است، در قدام واقع شده است و به صورت داخلی و قدامی قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *