عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضلات بین استخوانی کف دستی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضلات لومبریکال


Lumbrical muscles :

:عضلات لومبریکال

Origin: Each one originates from a tendon of the flexor digitorum profundus

مبداء: هر کدام از تاندون های عضله خم کننده عمقی انگشتان مبدا میگیرد

Insertion:Extensor hood of four medial fingers

انتها: کلاهک باز کننده چهارانگشت داخلی

innervation:The lateral two lumbricals are innervated by the median nerve and the medial two lumbricals are innervated by the ulnar nerve (deep branch)

عصب دهی:دو عضله خارجی توسط عصب مدین عصب دهی می شوند و دو عضله داخلی توسط عصب اولنار (شاخه عمقی) عصب دهی می شوند

Function: Flexion at the metacarpophalangeal joints, and extension at the interphalangeal joints

عملکرد:خم کردن مفاصل متاکارپوفالانژیال و باز کردن مفاصل اینترفالانژیال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *