ترقوه
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
انتهای خارجی ترقوه
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

انتهای داخلی ترقوه


Medial end of the clavicle :Clavicle is attached on its medial end to the sternum of the thoracic cage, which is part of the axial skeleton

انتهای داخلی ترقوه: ترقوه در انتهای داخلی اش به جناغ قفسه سینه ، که بخشی از اسکلت محوری است وصل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *