حفره ی پتریگوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
حفره ی تحت فکی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خار چانه ای

خار چانه ای


Mental spines:
Either of two small elevations on the inner surface of each side of the symphysis of the lower jaw of which the superior one on each side provides attachment for the genioglossus and the inferior for the geniohyoid muscle

خار چانه ای:

هر یک از دو برآمدگی کوچک بر سطح داخلی هر یک از طرفین سمفیز فک پایین. خار بالایی در هر سمت محل اتصال عضله ی جنیوگلوس و خار پایینی محل اتصال عضله ی جنیوهایوئید می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *