زائده ادونتوئید
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
رباط زرد
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

رباط پس گردنی


Nuchal ligament :
Is a ligament at the back of the neck that is continuous with the supraspinous ligament

:رباط پس گردنی
یک رباط در پشت گردن است که در امتداد رباط سوپرااسپاینوس می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *