عضله سینه ای بزرگ
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله دندانه ای قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله سینه ای کوچک


Pectoralis minor muscle :

:عضله سینه ای کوچک

Origin:۳rd-5th ribs near the costochondral junction

مبداء:دنده های ۳ تا ۵ نزدیک محل اتصال دنده و غضروف

Insertion:Coracoid process of the scapula

انتها: زائده کوراکوئید کتف

innervation: Medial pectoral nerve

عصب دهی:عصب سینه ای داخلی

Function: Stabilizes the scapula by drawing it anteroinferiorly against the thoracic wall

عملکرد:ثابت کردن کتف بر دیواره قفسه سینه از طریق کشیدن آن به جلو و پایین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *