شریان مغزی خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
عصب واگ
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

عصب فرنیک


Phrenic nerve:
Originates mainly from the 4th cervical nerve, but also receives contributions from the 3rd and 5th cervical nerves (C3-C5) in humans. It provide the only motor supply to the diaphragm as well as sensation to the central tendon. In the thorax, each phrenic nerve supplies the mediastinal pleura

:عصب فرنیک
به طور عمده از چهارمین عصب گردنی منشا می گیرد، اما شاخه هایی از سومین و پنجمین عصب گردنی هم دریافت می کند. این عصب تنها تامین کننده ی حرکت دیافراگم است و به تاندون مرکزی دیافراگم هم عصب می دهد. در قفسه ی سینه هر عصب فرنیک حس پلور مدیاستینال را هم تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *