اینفاندیبولوم
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
قنات مغزی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

رابط خلفیPosterior commissure :

A bundle of white matter crossing from one side of the brain to the other just rostral to the superior colliculi and above the opening of the aqueduct of Sylvius into the third ventricle

: رابط خلفی

دسته ای از بافت سفید است که از یک سمت مغز به سمت دیگر حرکت می کند و درست در بالای کولیکولوس های فوقانی و بالای دهانه قنات سیلویوس به داخل بطن سوم قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *