شاخه پشتی عصب اولنار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
ریشه های شبکه بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب جلدی خلفی ساعد


Posterior cutaneous nerve of forearm:
It arises from the radial nerve in the posterior compartment of the arm, and supplies the skin of the posterior cutaneous of the forearm and the lower half of the arm.

:عصب جلدی خلفی ساعد
این ازعصب رادیال در قسمت خلفی بازوجدا می شود و پوست خلف ساعد و نیمه تحتانی بازو را تأمین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *