عصب واگ
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
تنه ی سمپاتیک
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

عصب راجعه ی حنجره


Recurrent laryngeal nerve:
This is a branch of the vagus nerve that supplies all the intrinsic muscles of the larynx, with the exception of the cricothyroid muscles

:عصب راجعه ی حنجره
شاخه ای از عصب واگ است که به تمام عضلات داخلی حنجره به جز عضله ی کریکوتیروئید عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *