جسم سیاه
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
حفره بین پایکی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

هسته قرمز


Red nucleus:

A nucleus of gray matter in the tegmentum of the midbrain on each side of the middle line that receives fibers from the cerebellum of the opposite side by way of the superior cerebellar peduncle and gives rise to fibers of the rubrospinal tract of the opposite side

:هسته قرمز

هسته ای در ماده خاکستری تگمنتوم مغز میانی در دو سمت خط وسط می باشد که الیافی از مخچه سمت مقابل از طریق پایک مخچه ای فوقانی دریافت می کند و از مسیر روبرواسپاینال به سمت مقابل می فرستد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *