تونیکا آلبوژینه آ
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
ترقوه
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

طناب اسپرماتیک


Spermatic cord :

Is the cord-like structure in males formed by the vas deferens and surrounding tissue that runs from the deep inguinal ring down to each testicle

: طناب اسپرماتیک

ساختار طناب مانندی در مردان است که از مجرای دفران و بافت احاطه کننده تشکیل شده است و از حلقه عمقی اینگوینال به پایین به هر بیضه می رود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *