رافه پتریگوماندیبولار
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضلات بین دنده ای خارجی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله سابکلاویوس


Subclavius muscle

عضله سابکلاویوس

Origin :First rib and its cartilage

ابتدا : دنده ی اول و غضروف آن

Insertion :Inferior surface of the clavicle

انتها : سطح تحتانی استخوان ترقوه

Innervation : Nerve to subclavius

عصب دهی: عصب ساب کلاویوس

Function : Depression of clavicle, elevation of first rib

عملکرد : پایین آوردن ترقوه، بالا بردن دنده¬ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *