شریان ساکرال خارجی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان نافی (مسدود شده)
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان گلوتئال فوقانی


Superior gluteal artery :
Originates as a branch from the posterior trunk of the internal iliac artery. It advances posteriorly to pierce the pelvic fascia between the lumbosacral trunk and the first sacral nerve root. It exits the pelvis via the greater sciatic foramen above the piriformis

:شریان گلوتئال فوقانی
شاخه ای از تنه خلفی شریان ایلیاک داخلی است. این شریان به سمت خلف ادامه میابد تا فاسیای لگنی را مابین تنه ی لومبوساکرال و ریشه اولین عصب ساکرال سوراخ کند. این شریان لگن را از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ در بالای عضله پیریفورمیس ترک می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *