تکمه لیستر یا تکمه پشتی رادیوس
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
زائده استیلوئید رادیوس
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ستیغ سوپیناتور


Supinator crest :A bony ridge on the upper lateral surface of the shaft of the ulna that is the origin for part of the supinator muscle

ستیغ سوپیناتور: یک لبه استخوانی در قسمت فوقانی سطح طرفی تنه اولنا است و مبدا بخشی از عضله سوپیناتورمی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *