لوب خلفی مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شریان قاعده ای
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شریان های مهره ایVertebral arteries:
The right and left vertebral arteries arise from the subclavian arteries, medial to the anterior scalene muscle and then ascend up the posterior side of the neck, through holes in the transverse processes of the cervical vertebrae and enter the cranial cavity via the foramen magnum

:شریان های مهره ای
شریان های مهره ای چپ و راست از شریان های ساب کلاوین، در داخل عضله اسکالن قدامی منشا می گیرند و سپس از سمت خلفی گردن از داخل سوراخ های موجود در زوائد عرضی مهره های گردنی صعود می کنند و از طریق سوراخ مگنوم وارد حفره جمجمه می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *