صفحه ی عمودی استخوان کامی
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
زائده ی ژوگولار
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

کانال ومروواژینال

کانال ومروواژینال


Vomerovaginal canal:
An opening between the vaginal process of the sphenoid and the ala of the vomer on either side that conveys a branch of the sphenopalatine artery

کانال ومروواژینال:

منفذی بین زائده ی واژینال اسفنوئید و بالهای استخوان ومر در هر طرف که شاخه ای از شریان اسفنوپالاتین از آن عبور می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *