عضله اپوننس شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله دور کننده انگشت کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله نزدیک کننده شستAdductor policies muscle :

:عضله نزدیک کننده شست

Origin:Transverse head: The distal two-third of the palmar surface of the third metacarpal.
Oblique head: The capitate bone and bases of the second and third of metacarpals

مبداء:سرعرضی: دو سوم دیستال سطح پالمار سومین استخوان متاکارپال
سرمایل: استخوان کاپیتیت و قاعده دومین و سومین استخوان

Insertion:Base of the proximal phalanx of the thumb

انتها: قاعده بند پروگزیمال انگشت شست

innervation: Ulnar nerve (deep branch)

عصب دهی: عصب اولنار (شاخه عمقی)

Function: Adductor of the thumb

عملکرد: نزدیک کننده انگشت شست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *