عضله نزدیک کننده شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده انگشت کوچک


Abductor digiti minimi muscle :

:عضله دور کننده اگشت کوچک

Origin: Pisiform, pisohamate ligament, the tendon of the flexor carpi ulnaris

مبداء: پیزیفرم، رباط پیزوهمیت و تاندون عضله فلکسورکارپی اولناریس

Insertion:Base of the proximal phalanx of the little finger

انتها:قاعده بند پروگزیمال انگشت کوچک

innervation: Ulnar nerve (deep branch)

عصب دهی:عصب اولنار (شاخه عمقی)

Function: Abducts the little finger

عملکرد: دور کردن انگشت کوچک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *