شریان رادیال
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
قوس پالمار کارپال
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان بین استخوانی قدامی


Anterior interosseous artery:
It is a branch of the common interosseous artery and supplies the deep layer of the anterior compartment of the forearm

:شریان بین استخوانی قدامی
شاخه ای از شریان بین استخوانی مشترک است و لایه عمقی کمپارتمنت قدامی ساعد را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *