شریان بین استخوانی قدامی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شاخه پالمار کارپال شریان اولنار
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

قوس پالمار کارپال


Palmar carpal arch:
Is the combination of these arteries: the palmar carpal branch of radial artery and the palmar carpal branch ofulnar artery. This anastomosis is joined by a branch from the anterior interosseous artery above, and by recurrent branches from the deep palmar arch below

:قوس پالمار کارپال
از ترکیب این شریانها به وجود می آید: شاخه پالمارکارپال شریان رادیال و شاخه پالمار کارپال شریان اولنار به هم متصل می شوند. به این آناستوموز شاخه ای از شریان بین استخوانی قدامی از بالا و شاخه ی راجعه از قوس پالمار عمقی از پایین متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *