عضله پشتی بزرگ
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله کوراکوبراکیالیس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دو سر بازویی


Biceps brachii muscle :

:عضله دو سر بازویی

Origin:Long head: Supraglenoid tubercle of the scapula
Short head: Coracoid process of the scapula

مبداء:سر بلند: تکمه سوپرا گلنوئید کتف
سر کوتاه: زائده کوراکوئید کتف

Insertion:Radial tuberosity

انتها:برجستگی رادیال

innervation:Musculocutaneous nerve

عصب دهی:عصب ماسکولوکوتانئوس

Function: Flexes elbow, flexes and abducts shoulder, supinates radioulnar joint in the forearm

عملکرد:خم کردن آرنج، خم کردن و دور کردن شانه، سوپیناتور مفصل رادیواولنار در ساعد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *