عضله تحت کتفی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله دو سر بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله پشتی بزرگ


Latissimus dorsi muscle :

:عضله پشتی یزرگ

Origin:Spinous processes of T6-T12, iliac crest, thoracolumbar fascia, inferior angle of scapula and lower three or four ribs

مبداء:زوائد خاری مهره های ششم تا دوازدهم سینه ای، تیغ ایلیاک، فاسیای توراکولومبار، زاویه تحتانی کتف و ۳ یا۴ دنده تحتانی

Insertion:Intertubercular sulcus of the humerus

انتها:ناودان بین تکمه ای

innervation: Thoracodorsal nerve

عصب دهی: عصب توراکودورسال

Function: Extends, adducts and medially rotates the upper limb

عملکرد:باز کردن، نزدیک کردن و چرخش به داخل اندام فوقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *