گردن جراحی
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
بریدگی قرقره ای
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

حفره کورونوئید


Coronoid fossa :Superior to the anterior portion of the trochlea is a small depression, which receives the coronoid process of the ulna during flexion of the forearm

حفره کورونوئید: یک فرورفتگی کوچک که بالای قسمت قدامی تروکله آ قرار دارد. زائده کورونوئید اولنا را در حین خم شدن ساعد درآن قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *