طناب داخلی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله ذوزنقه ای
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دلتوئید


Deltoid muscle :

:عضله دلتوئید

Origin: Lateral part of the clavicle, and acromion process of the scapula

مبداء:قسمت خارجی ترقوه و زائده آکرومیون کتف

Insertion:Deltoid tuberosity of the humerus

انتها: برجستگی دلتوئید بازو

innervation:Axillary nerve

عصب دهی:عصب آگزیلاری

Function:The anterior fibers flex the arm at the shoulder; the posterior fibers extend the arm at the shoulder. The middle fibers are the major abductor of the arm

عملکرد:الیاف قدامی خم کننده بازو در مفصل شانه، الیاف خلفی باز کننده بازو در مفصل شانه هستند. الیاف میانی دور کننده اصلی بازوهستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *