عضله بازکننده انگشتان
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله اکستنسور کارپی اولناریس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده انگشت کوچکExtensor digiti minimi muscle :

:عضله بازکننده انگشت کوچک

Origin: Lateral epicondyle of the humerus

مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو

Insertion:Extensor hood of the little finger

انتها: کلاهک بازکننده انگشت کوچک

innervation: Posterior interosseous nerve (deep branch of radial nerve)

عصب دهی:عصب بین استخوانی خلفی (شاخه عمقی عصب رادیال)

Function: Extends the little finger

عملکرد:باز کردن انگشت کوچک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *