عضله بازکننده انگشت کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله انکونئوس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اکستنسور کارپی اولناریسExtensor carpi ulnaris muscle :

:عضله اکستنسور کارپی اولناریس

Origin:Lateral epicondyle of the humerus

مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو

Insertion:Base of metacarpal V

انتها: قاعده استخوان متاکارپال پنجم

innervation:Posterior interosseous nerve (deep branch of radial nerve)

عصب دهی:عصب بین استخوانی خلفی(شاخه عمقی عصب رادیال)

Function:Extension and adduction of wrist

عملکرد:باز کردن و نزدیک کردن مفصل مچ دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *