عضله اکستنسور کارپی اولناریس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله سوپیناتور
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله انکونئوسAnconeus muscle :

:عضله انکونئوس

Origin: Lateral epicondyle of humerus

مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو

Insertion:Olecranon process and posterior part of the ulnar bone in superior area

انتها: زائده اوله کرانون و بخش فوقانی قسمت خلفی استخوان اولنا

innervation: Radial nerve

عصب دهی:عصب رادیال

Function: Extends and stabilizes the elbow joint. Abducts the ulna during pronation of the forearm

عملکرد: باز کردن و ثابت نگه داشتن مفصل آرنج. دور کردن اولنا درطی پرونیشن ساعد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *