عضله انکونئوس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله دور کننده دراز شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله سوپیناتور
Supinator muscle :

:عضله سوپیناتور

Origin: Superficial head: Lateral epicondyle of the humerus
Deep head: Posterior surface of the ulna

مبداء: سر سطحی: اپی کوندیل خارجی بازو
سر عمقی: سطح خلفی اولنا

Insertion:Upper of oblique line of the radius

انتها:بالای خط مایل استخوان رادیوس

innervation: Posterior interosseous nerve (deep branch of radial nerve)

عصب دهی:عصب بین استخوانی خلفی (شاخه عمقی عصب رادیال)

Function: Supinates the forearm

عملکرد: سوپینیشن ساعد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *