سطح لونیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
خط مایل
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

زائده استیلوئید رادیوس


Radial styloid process :Is a projection of bone on the lateral surface of the distal radius bone

زائده استیلوئید رادیوس :یک برجستگی استخوانی در سطح خارجی انتهای دیستال استخوان رادیوس است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *