عصب سینه ای داخلی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب تحت کتفی بالایی (عصب تحت کتفی فوقانی)
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب توراکودورسال


Thoracodorsal nerve:
It is a branch of the posterior cord of the brachial plexus. It supplies the latissimus dorsi muscle.

:عصب توراکودورسال
شاخه ای از طناب خلفی شبکه بازویی است وعصب دهی عضله پشتی بزرگ را تأمین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *