عضله کریکوآریتنوئید خلفی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
رباط هیواپی گلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

رباط کریکوتراکئال


Cricotracheal membrane :
Connects the cricoid cartilage with the first ring of the trachea

:رباط کریکوتراکئال
غضروف کریکوئید را به اولین حلقه نای متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *