رباط کریکوتراکئال
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
رباط تیرواپیگلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

رباط هیواپی گلوتیک


Hyoepiglottic ligament :
An elastic band connecting the anterior surface of the epiglottis to the upper border of the body of the hyoid bone

:رباط هیواپی گلوتیک
دستجات الاستیک که سطح قدامی اپی گلوت را به کنار فوقانی استخوان هیوئید متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *