رباط هیواپی گلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
طناب صوتی کاذب
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

رباط تیرواپیگلوتیک


Thyroepiglottic ligament :
A long, slender, elastic cord which connects the stem of the epiglottis with the angle of the thyroid cartilage

:رباط تیرواپیگلوتیک
طناب نازک و طویل الاستیک که تنه اپی گلوت را به زاویه غضروف تیروئید وصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *