رباط تیرواپیگلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
تار صوتی حقیقی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

طناب صوتی کاذب


False vocal cords :
The upper pair of vocal cords each of which encloses a vestibular ligament, extends from the thyroid cartilage in front to the arytenoid cartilage of the larynx in back, and is not directly concerned with speech production

:طناب صوتی کاذب
یک جفت طناب های صوتی فوقانی تر که رباط وستیبولار را می پوشاند و از غضروف تیروئید در جلو تا غضروف آریتنوئید در خلف ادامه می یابد و به طور مستقیم در تولید صدا نقشی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *