طناب صوتی کاذب
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
بریدگی تیروئیدی فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

تار صوتی حقیقی


True vocal cord :
The lower pair of vocal cords that enclose the lower part of the elastic membrane of the larynx, that extend from the inner surface of the thyroid cartilage near the median line to the vocal process of arytenoids cartilages. These cords produce voice

:تار صوتی حقیقی
یک جفت طناب های صوتی تحتانی تر که قسمت تحتانی غشای الاستیک حنجره را می پوشانند و از سطح داخلی غضروف تیروئید در نزدیکی خط وسط تا زائده ی صوتی غضروف آریتنوئید کشیده می شوند. این طناب ها مسئول تولید صدا هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *