عضله بازکننده دراز شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله خم کننده کوتاه شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده کوتاه شست


Abductor pollicis brevis muscle :

:عضله دور کننده کوتاه شست

Origin: The tuberosity of the scaphoid, the ridge of the trapezium and flexor retinaculum

مبداء: برجستگی استخوان اسکافوئید، ستیغ تراپزیوم و فلکسور رتیناکولوم

Insertion:Base of proximal phalanx of thumb

انتها: قاعده بند پروگزیمال انگشت شست

innervation: Median nerve (recurrent branch)

عصب دهی:عصب مدین (شاخه راجعه)

Function:Abducts the thumb

عملکرد: دور کردن انگشت شست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *