عضله دور کننده کوتاه شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله اپوننس شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده کوتاه شست


Flexor pollicis brevis muscle :

:عضله خم کننده کوتاه شست

Origin:Superficial head: Tubercle of the trapezium and flexor retinaculum
Deep head: The trapezoid and capitate bones

مبداء:سر سطحی: تکمه استخوان ترپزیوم و فلکسور رتیناکولوم
سر عمقی: استخوانهای تراپزوئید و کاپیتیت

Insertion:Base of the proximal phalanx of the thumb

انتها:قاعده بند پروگزیمال انگشت شست

innervation: Median nerve (recurrent branch)

عصب دهی:عصب مدین (شاخه راجعه)

Function: Flexes of the thumb

عملکرد:خم کردن انگشت شست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *