عضله خم کننده کوتاه شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله نزدیک کننده شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اپوننس شست


Opponens pollicis muscle :

:عضله اپوننس شست

Origin:Tubercle of the trapezium and flexor retinaculum

مبداء: تکمه استخوان تراپزیوم و فلکسور رتیناکولوم

Insertion:Lateral margin of the first metacarpal

انتها: کنار خارجی اولین استخوان متاکارپال

innervation: Median nerve (recurrent branch)

عصب دهی: عصب مدین (شاخه راجعه)

Function: Flexion and medial rotation the first metacarpal bone, bringing the thumb across the palm from lateral to medial

عملکرد:خم کردن و چرخش به داخل اولین استخوان متاکارپال و حرکت انگشت شست به سمت کف دست از خارج به داخل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *