خارایلیاک خلفی تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خط گلوتئال تحتانی (خط خمیده تحتانی)
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خط گلوتئال قدامی (خط خمیده میانی)


Anterior gluteal line (middle curved line):
It is the longest of the three gluteal lines, begins at the crest and ends at the upper part of the greater sciatic notch

:خط گلوتئال قدامی (خط خمیده میانی)
طویل ترین خط از بین سه خط گلوتئال است که از ستیغ ایلیاک شروع شده و دربخش فوقانی بریدگی سیاتیک بزرگ به پایان می رسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *