نیم کره مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
لوب خلفی مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

لوب قدامی مخچه


Anterior lobe of cerebellum:
Is the portion of the cerebellum that responsibles for mediating unconscious proprioception

:لوب قدامی مخچه
بخشی از مخچه می باشد که مسئول حس عمقی نا خودآگاه می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *