شیار پلی- بصل النخاعی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
ناودان قدامی طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ناودان میانی قدامی


Anterior median sulcus:

Deep median fissure on the anterior surface of the spinal cord and extends along the entire length of the medulla oblongata

:ناودان میانی قدامی

شکاف میانی عمیق در سطح قدامی طناب نخاعی است و در تمام طول بصل النخاع ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *