شاخ خلفی عصب نخاعی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
ریشه قدامی (شکمی یا حرکتی) نخاع
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شاخ قدامی عصب نخاعی


Anterior ramus:
Is the anterior division of a spinal nerve that innervates the antero-lateral parts of the trunk and the limbs

:شاخ قدامی
قسمت قدامی یک عصب نخاعی است که بخش قدامی خارجی تنه و اندام ها را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *