آنتی هلیکس
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
تراگوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

آنتی تراگوس


Antitragus :
A prominence situated in the lower part of the anthelix and faces the tragus

:آنتی تراگوس
یک برجستگی که در قسمت تحتانی آنتی هلیکس قرار داشته و مقابل تراگوس قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *