غشای کریکوتیروئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
دهلیز حنجره (سوپراگلوت)
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

چین آری اپی گلوتیک


Aryepiglottic fold :
Is comprised of the superior ligamentous edge of the quadrangular membrane and covering mucous membrane. The aryepiglottic folds mark the lateral borders of the laryngeal inlet

:چین آری اپی گلوتیک
از کنار فوقانی غشای چهار گوش که از جنس رباط است تشکیل شده است و غشای مخاطی را می پوشاند. چین های آری اپیگلوتیک کناره های طرفی دهانه حنجره را می سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *