شریان ساب کلاوین چپ
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شریان های بین دنده ای خلفی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان براکیوسفالیک


Brachiocephalic artery:
Is the first and largest branch of the aortic arch that supplies the head, neck and the right arm. It runs upwards to the right divides into the right common carotid artery and right subclavian artery

:شریان براکیوسفالیک
اولین و بزرگترین شاخه از قوس آئورت است که خون دست راست و قسمت های راست سر و گردن را تأمین میکند. این شریان به سمت بالا حرکت کرده و به دو شاخه ی کاروتید مشترک راست و ساب کلاوین راست تقسیم میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *