شریان کاروتید مشترک چپ
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شریان براکیوسفالیک
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان ساب کلاوین چپ


Left subclavian artery:
Comes directly off the aortic arch and supplies blood to the left upper limb with some branches supplying the head and thorax

:شریان ساب کلاوین چپ
مستقیما از قوس آئورت جدا شده و اندام فوقانی چپ را خونرسانی می کند همچنین شاخه هایی به سر و قفسه سینه می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *